Κόστος εγγραφής


Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (ερευνητική, διδακτική πρακτική, στρογγυλή τράπεζα, εργαστηριακή, πόστερ, καθηγητές με μαθητές). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την ΠΕΒ αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 08 Νοεμβρίου 2013 ή εγγραφή κατά την έναρξη του συνεδρίου).

Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω:

Κατηγορίες

Κόστος Εγγραφής

Πριν από τις 30 Οκτωβρίου 2013 08 Νοεμβρίου 2013

Μετά από τις 30 Οκτωβρίου 2013 08 Νοεμβρίου 2013

Μέλη* της ΠΕΒ με εισήγηση 20 ευρώ 30 ευρώ
Μέλη* της ΠΕΒ χωρίς εισήγηση 15 ευρώ 25 ευρώ
Μη μέλη της ΠΕΒ με εισήγηση 30 ευρώ 40 ευρώ
Μη μέλη της ΠΕΒ χωρίς εισήγηση 25 ευρώ 35 ευρώ
Φοιτητές  5 ευρώ  10 ευρώ
Μαθητές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Ανάλογα με την περίπτωση, θα χορηγείται βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται αν η συμμετοχή του συνέδρου περιελάμβανε εισήγηση ή όχι.

*αναφέρεται σε οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ένωσης.